Regulamin toru kartingowego Kart W1

1. Tor kartingowy Kart W1 prowadzony jest przez firmę ProKART.
2. Regulamin jest umieszczony przez Organizatora w widocznym miejscu Obiektu i stanowi podstawową części każdej umowy, której przedmiotem jest korzystanie z gokartów i Obiektu.
3. Warunkiem korzystania z toru jest uiszczenie opłaty wstępu, posiadanie kominiarki oraz rejestracja w systemie GokartSystem.
4. Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych podczas rejestracji. Rejestracja oznacza zapoznanie się Uczestnika z niniejszym regulaminem i jego pełną akceptację.
5. Zasady użytkowania toru, cennik, formę, trasę, czas przejazdu, ilość gokartów na torze, kolejność jazdy oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
6. Z toru mogą korzystać osoby od 16 roku życia. Minimalny wzrost uczestnika wyścigu to 140 cm wzrostu.
7. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłoby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań) . Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.
8. Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę bez zwrotu pieniędzy. W szczególnych przypadkach z winy uczestników Organizator ma prawo zatrzymać cały bieg bez doliczenia czasu lub wycofać z jazdy Uczestników ze względów bezpieczeństwa.
9. Zakupione bilety są ważne wyłącznie w dniu zakupu i nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
10. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów.
11. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki, itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać i schować pod kominiarkę.
12. Korzystający używa wszystkich elementów związanych z Obiektem (gokarty, tor itp.) na własną odpowiedzialność.
13. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
14. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
15. Należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta znajduje się silnik,
na który należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.
17. Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.
18. Zabrania się uderzania w inne gokarty, bandy wytyczające tor jazdy, wciskania jednocześnie pedału gazu i hamulca oraz innych zachowań wpływających na bezpieczeństwo na torze.
19. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
20. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z toru oraz pozostałej części obiektu.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną wyrządzone na skutek działań innych kierowców bądź osób trzecich.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie obiektu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku zawodników, uczestników i osób przebywających na terenie obiektu.
26. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, stosowanej sygnalizacji i wskazówek Organizatora oraz obsługi toru. Wszelkie wykroczenia względem regulaminu i zasad bezpieczeństwa na torze będą karane wykluczeniem Uczestnika z jazdy.
27. Decyzje Organizatora oraz obsługi toru są bezsprzeczne i ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu. Wszystkie punkty niniejszego Regulaminu zostały zawarte aby zapewnić Uczestnikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.
28. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.